ห้ามมิให้โฆษณาสินค้า "ดีคอนแทค" เกินจริง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558