กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

                          

                           กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

 

บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด เป็นบริษัทเครือข่ายสีขาว มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบแบ่งปัน มีคุณธรรมต่อกัน ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม มุ่งมั่นที่จะทำให้สมาชิกมีความมั่งคั่งยั่งยืน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง

การเป็นนักธุรกิจบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด  หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจทุกคน

องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจทุกคน

กฎจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้น  เพื่อบังคับใช้กับนักธุรกิจอิสระ หรือ ผู้จำหน่ายอิสระ ที่สังกัดและเป็นสมาชิกของบริษัทฯ สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจทุกคน ที่จะต้องยึดมั่นในกฎระเบียบและจรรยาบรรณ รวมถึงประกาศหรือข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

 

 

                         

1

                          กฎระเบียบและจรรยาบรรณของ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

 

หมวดหมู่ที่ 1 ข้อห้ามที่มีผลกระทบกับทางบริษัทฯ

ข้อ1.1   ห้ามสมาชิกนำประกาศต่างๆของบริษัทฯไปแสดงบนเว็บไซต์โดยตรงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

คิดว่าเป็นเว็บไซต์ ของบริษัทฯ หากประสงค์แจ้งข้อความในประกาศดังกล่าว ให้ทำ  Link

เชื่อมโยงมาที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อ1.2    ห้ามนักธุรกิจนำ ชื่อ – ที่อยู่  ตราสัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้า ของ

บริษัทฯ ไปแสดงในสื่อสาธารณะยกเว้น เอกสารที่บริษัทฯ อนุญาตให้สามารถเผยแพร่ได้

ข้อ1.3   ไม่อนุญาตให้นำชื่อสินค้าไปตั้งเป็นชื่อนิติบุคคล ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เช่น

บริษัท ดีคอนแทค จำกัด หรือ ศูนย์จำหน่าย (ชื่อผลิตภัณฑ์) ประเทศไทย หรือใช้คำเพื่อสื่อ

ความหมายว่า ตนเป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทฯ เว้นแต่นำชื่อนักธุรกิจและรหัสต่อท้าย

เช่น ศูนย์จำหน่ายดีคอนแทคประเทศไทย ดูแล/จำหน่ายโดย นาย ก. รหัส 12345

ข้อ1.4    ห้ามปลอมแปลง ดัดแปลง ตัดแต่งกล่องบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบ บริษัทฯจะ

ยกเลิกรหัสสมาชิกและดำเนินคดีด้วยโทษสูงสุดตามกฎหมาย

ข้อ1.5    บริษัท ไม่อนุญาตให้ใช้รูปพรีเซนเตอร์ (ที่หมดสัญญาจ้างกับบริษัทฯ)   เว้นแต่เป็นรูปนัก

ธุรกิจคู่กับพรีเซ็นเตอร์สามารถใช้ได้

ข้อ1.6    บริษัท ไม่อนุญาตให้ใช้รูปโลโก้บริษัท หรือโลโก้ในหลักสูตรของบริษัท ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์

ใน Line , Facebook หรือ Social Network อื่นๆ เว้นแต่เป็นรูปนักธุรกิจคู่กับโลโก้หลักสูตร

ข้อ1.9   ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อ Google My Business โดยใช้ชื่อของบริษัทฯ โดยมีเจตนา ต้องการสื่อให้

ผู้บริโภค เข้าใจผิดว่า เป็นช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯโดยตรง

ข้อ1.10 ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความ ที่มีเจตนาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยตรง

ในสื่อโฆษณาทุกประเภท

 

 

 

2

หมวดหมู่ที่ 2 ข้อห้ามและข้อบังคับ การจัดจำหน่ายที่บริษัทฯ ไม่อนุญาต

ข้อ 2.1   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจนำสินค้าของบริษัทฯ ไปจำหน่ายและแสดงในเว็บไซต์

Lazada , Shopee และเว็บไซด์ที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ หากพบมีผู้กระทำผิดกฎจะยกเลิกรหัส

สมาชิก ทันที

ข้อ 2.2   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในที่ตั้งร้านค้า และจำหน่ายลักษณะขายส่งหรือ

จำหน่ายในราคา DBO ให้กับร้านค้าที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจของบริษัทฯและไม่ได้เป็น DBO

หรือไม่มีรหัส SM หากตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะทำการยกเลิกรหัส

สมาชิก ของผู้ขายทันที

ข้อ 2.3   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำสินค้าของบริษัทฯ เสนอขายในเว็บไซต์ ร่วมกับสินค้าของบริษัท

อื่น หรือ จัดชุดขายพ่วงกับสินค้าของบริษัทอื่น หรือแถมสินค้าของบริษัทอื่น หากตรวจพบ

หรือได้รับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะลงโทษตาม “บทลงโทษนักธุรกิจและสมาชิก”

ข้อ 2.4   เมื่อนักธุรกิจสั่งซื้อสินค้าในลักษณะผิดปกติ ซึ่งปรากฏหลักฐาน หรือมีข้อสงสัย หรือมีผู้

ร้องเรียนฝ่ายกฏจรรยาบรรณ สามารถเชิญนักธุรกิจเข้าชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตน

โดยนักธุรกิจมีหน้าที่ต้องเข้าชี้แจงตามคำเชิญ ภายในวันและเวลาที่กำหนด พร้อมหลักฐาน

ตามที่ระบุ

ข้อ 2.5   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นักธุรกิจ แบ่งชุดขาย หรือ ผ่อนชำระ หรือ จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าที่

บริษัทฯหากตรวจพบ หรือได้รับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะลงโทษตาม “บทลงโทษนักธุรกิจ

และสมาชิก”

ข้อ 2.6   ห้ามชื้อ – ขาย หรือจำหน่ายสินค้า ให้กับสมาชิกของสายงานอื่น และฝากสมาชิกสายงานอื่น

ซื้อแทน  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ความขัดแย้งระหว่างองค์กรนักธุรกิจ หากตรวจพบ หรือได้รับ

เรื่องร้องเรียน บริษัทฯจะลงโทษตาม “บทลงโทษนักธุรกิจและสมาชิก”

ข้อ 2.7   การสั่งซื้อสินค้าของนักธุรกิจ ให้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อตามที่บริษัทฯกำหนดให้ครบถ้วน

กรณีการสั่งซื้อทางออนไลน์ ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสสมาชิก และ บัตรรหัส SM สำหรับ

นักธุรกิจในสายงานเดียวกัน ฝากซื้อในนามของผู้ฝากให้แสดงหลักฐานของผู้ฝากซื้อ ตามที่

ระบุไว้เบื้องต้น พร้อมด้วยหลักฐานการสนทนาแบบข้อความด้วยทุกครั้ง

ข้อ 2.8   ข้อห้ามและข้อกำหนด การทำสื่อ เพื่อโพสขายออนไลน์ หรือ ทำโฆษณา  ต้องเป็นไปตาม

กฎระเบียบและข้อบังคับของ อย. รวมทั้งต้องเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ บริษัท

 

3

ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2.9   นักธุรกิจที่มีความประสงค์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเกิน 20 ชุด จะต้องขออนุมัติและต้อง

ได้รับอนุมัติ จากเจ้าหน้าที่ในห้องไลน์ ก่อน

 

 

4

หมวดหมู่ที่ 3 ข้อห้ามและข้อกำหนด ต่อนักธุรกิจต่อองค์กร และการสปอนเซอร์

ข้อ 3.1   ห้ามไม่ให้นักธุรกิจหรือสมาชิก ชักชวนให้นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค ไปทำธุรกิจอื่น เครือข่ายอื่น

หรือจำหน่ายสินค้าอื่น ร่วมกับสินค้าของบริษัทฯ

ข้อ 3.2   ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์คจะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  ผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

จะต้อง ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

ข้อ 3.3   นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค  สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวัง โดยไม่เป็นการหลอกลวง ซึ่งจะต้องไม่กล่าวอ้าง

สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดเกินความเป็นจริง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ

หลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมายทั้งปวง

ข้อ 3.4   นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค จะต้องไม่พยายามเปลี่ยน หรือ แนะนำให้สมาชิก ย้ายสายงาน หรือแย่ง

สายงาน ทั้งพฤตินัยและเนตินัย ทุกกรณีหรือกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎระเบียบของบริษัทฯ

ข้อ 3.5   นักธุรกิจทำการ สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวัง ด้วยวิธีใดก็ตาม ต้องไม่เป็นการแย่งผู้มุ่งหวัง ของนัก

ธุรกิจที่ได้ทำการสปอนเซอร์เข้ามาก่อน

ข้อ 3.6   นักธุรกิจ ต้องไม่สปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังมาสมัครเป็นสมาชิก แล้วนำสิทธิไปแอบอ้างซื้อสินค้า

เพื่อประโยชน์แก่ตน

 

 

 

5

หมวดหมู่ที่ 4 กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น นักธุรกิจพึงระลึกเสมอว่า การนำเสนอข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจ บนสื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ค จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560  และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของท่าน ตลอดจนงานอดิเรกของท่าน ที่เข้ามาท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น

ข้อ 4.1   คำที่ อย.ห้ามใช้  ในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร ที่นักธุรกิจต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ได้แก่ รักษา บำบัด ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์

ปาฏิหาริย์ วิเศษ ชั้นเลิศ ล้ำเลิศ เลิศล้ำ  เลิศที่สุด ดีที่สุด ที่สุด สุดเหวี่ยง ดีเด็ด ยอดเยี่ยม เยี่ยม

ยอด ยอดไปเลย เยี่ยมไปเลย เลิศเลอดีเลิศ สุดยอด ฮีโร่ หนึ่งเดียวที่หนึ่งเลย บริสุทธิ์ชนะเลิศ

ลดความอ้วน/ลดน้ำหนัก แก้ปัญหาปวดประจำเดือน ทำให้ท่านชายอึดขึ้น ใหญ่ขึ้น บำรุง-

เสริมสร้างประสิทธิภาพทางเพศ เพิ่มภูมิต้านทานแก่ร่างกาย ล้างพิษ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วย

ซ่อมแซมและขจัดสารพิษในร่างกาย ลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้น

เลือด ป้องกันโรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว แก้ปัญหาปวดประจำเดือน ทำ

ให้ท่านชายอึดขึ้น ใหญ่ขึ้น บำรุง-เสริมสร้างประสิทธิภาพทางเพศ หรือใช้คำหรู ๆ เหลือเชื่อ

และคำที่ยากต่อการพิสูจน์  หายขาด ปลอดภัยที่สุด โอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยนัก ไม่ทำให้

เกิดอาการแพ้ วิเศษ  เด็ดขาด  ฉับพลัน ไม่ต้องทนรำคาญ ท้าให้ลอง พิชิตโรคร้าย  ทันใจ

หมดกังวล  เป็นหนึ่งมาตลอด ไร้สารเคมี ไม่มีสารเจือปน ไร้สารพิษ ทำจากธรรมชาติ 100%

ดูดซับของเสียตกค้างใต้ผิว เสริมหน้าอก สลายไขมัน ยกกระชับปรับรูปหน้าเรียว ลดการ

สร้างเม็ดสีผิว ลดผมหงอก เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย รีแพร์ช่องคลอด แก้ปัญหาไม่แข็งตัว

อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามเหล่านี้ยังเป็นเพียงบางส่วน  นักธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

6

ข้อ 4.2   ห้ามนักธุรกิจโปรโมทโฆษณาเกินจริงในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยใช้คำเหล่านี้ซึ่ง

ต้องอาศัยการตีความและมองที่เจตนาเป็นหลัก เช่น คำหรูๆ ฟังแล้วเหลือเชื่อหรือคำที่ยาก

ต่อการพิสูจน์ คำอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง กำหนดจำนวนหรือระยะเวลาเห็นผล เป็นต้น

ข้อ 4.3   การสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะทุกช่องทาง รวมทั้งบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค นัก

ธุรกิจต้องไม่ใช้ การถ่ายทอดสด ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ ที่ขัดต่อ

กฎระเบียบของบริษัทฯ และต้องไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ข้อ 4.4   การโปรโมทโฆษณาสินค้าบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ต้องระบุชื่อ ข้อมูลสินค้า รายละเอียด

สารอาหาร ราคาและค่าบริการจัดส่ง ให้ชัดเจน  เพื่อไม่ให้มีความผิดตามประกาศของทาง

ราชการ

ข้อ 4.5   การสร้างสื่อโฆษณาใดๆ  เพื่อโปรโมทสินค้า ทุกช่องทาง นักธุรกิจต้องคำนึงถึง จะต้องไม่

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า รวมทั้งกฎระเบียบของบริษัทฯ หาก

เกิดข้อพิพาทใดๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ข้อ 4.6   การโพสต์หรือแชร์บนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของทางบริษัทฯ และ

ข้อมูลอันเป็นเท็จที่สร้างความเสียหาย ต่อบริษัทฯและต้องไม่ละเมิดสิทธิบุคคลที่สาม

ข้อ 4.7   บริษัทฯ อนุโลมให้นักธุรกิจสามารถใช้ ที่อยู่บริษัท เป็นที่อยู่ของร้านค้าออนไลน์  แต่หากมี

การระบุถึงชื่อของบริษัทฯ จะต้องมีข้อความระบุว่า เป็นนักธุรกิจท่านใดเป็นผู้ดูแลด้วยทุก

ครั้ง เช่น  “ร้าน ABC Shop 242 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510”

ข้อ 4.8   บริษัทฯไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ บริษัทดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ตั้งเป็นชื่อร้านค้า จดโดเมน

หรือ ชื่อย่อยของโดเมน เป็นของตนบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ข้อ 4.9   บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ตั้งเป็นชื่อร้านค้า จดโดเมน หรือ ชื่อย่อยของโดเมน

เป็นของตนบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค เว้นแต่ ต้องมีชื่อร้าน / ชื่อบุคคลนำหน้า หรือต่อท้าย เช่น

ดีคอนแทค  โดยนายนำโชค, ร้านนำโชค ดีคอนแทค เป็นต้น

ข้อ 4.10 บริษัทฯอนุญาตให้นักธุรกิจสามารถแสดงราคาสินค้าข้างกล่อง หรือราคาโปรโมชั่นตามที่

บริษัทกำหนดบนสื่อโซเชียลเน็ทเวิร์ค

 

7

บทลงโทษนักธุรกิจและสมาชิก

การกระทำผิดกฎจรรยาบรรณและระเบียบของ บริษัทดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

1.นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของบริษัทฯ

2.นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

3.นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายในการประกอบกิจการ

4.นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค ได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หรือข้อมูลเกี่ยวกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ   ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

 

เรื่องมาตรการลงโทษตามกฎระเบียบ

ขั้นที่ 1   ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นที่ 2   ระงับรหัส SM เป็นเวลา 1,3,6 เดือน หรือยกเลิกรหัส SM

ขั้นที่ 3   งดการดำรงคุณสมบัติในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน

ขั้นที่ 4  ปลดออกจากการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

 

เมื่อมีนักธุรกิจได้กระทำผิดกฎระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ และคณะกรรมการฝ่ายกฎจรรยาบรรณทำการสอบสวน พิจารณา จากการเข้าชี้แจงของนักธุรกิจและหลักฐานอื่นๆแล้วพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการฝ่ายกฎจรรยาบรรณจะพิจารณาบทลงโทษตามความรุนแรงหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดนั้น

 

 

8

ช่องทางการร้องเรียน

การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจ

 1. ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้ง หลังจากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากนักธุรกิจ บริษัทฯ

จะทำการตรวจสอบ และออกจดหมายเพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อบริษัทฯ

 1. นักธุรกิจดี เน็ทเวิร์ค สามารถแจ้งปัญหาหรือร้องเรียนโดยการยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ง

ไปยังบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด และแนบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเป็นจริง หากภายหลังพบว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น นักธุรกิจผู้นั้นต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกดูหลักฐาน เอกสาร หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ

พิจารณาข้อเท็จจริง และกำหนดโทษที่เหมาะสมต่อไป การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

9

การระงับสิทธิ์รหัส SM ของนักธุรกิจ หรือ การยกเลิกรหัสสมาชิก

บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อนักธุรกิจในกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และ หรือนักธุรกิจได้กระทำความผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับจรรยาบรรณของทางบริษัทฯ  ซึ่งทางบริษัทฯ จะต้องทำการตรวจสอบ ดังนี้

ข้อ 1. จะต้องเรียกนักธุรกิจให้เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณถึงข้อเท็จจริง พร้อมด้วย

เหตุผลประกอบและเอกสาร(ถ้ามี)  แต่หากนักธุรกิจเพิกเฉยไม่เข้ามาชี้แจงตามกำหนด ฝ่ายกฎ

จรรยาบรรณ จะดำเนินการระงับรหัส SM ไว้เป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะได้รับการติดต่อของ

นักธุรกิจเพื่อเข้ามาชี้แจงต่อไป

ข้อ 2. เมื่อความปรากฏชัดว่านักธุรกิจได้กระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับของกฎจรรยาบรรณ

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณลงมติเห็นชอบควรลงโทษในเรื่องใด  และควรลงโทษตาม

ข้อกำหนดข้อใดที่วางไว้ในระเบียบ

ข้อ 3. การลงโทษนั้น หนัก-เบา ขึ้นอยู่กับการกระทำแห่งความผิดในวาระนั้น ระดับความผิดอัน

เนื่องมาจากการกระทำซ้ำกัน 2 ครั้งขึ้นไป  บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ ระงับรหัส SM ไว้ก่อน

นักธุรกิจสามารถอุทรณ์ได้  ถ้ามีเหตุผลและเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากที่เคยให้ไว้ในครั้งก่อน

ข้อ 4.  ในกรณีระงับรหัส SM  เนื่องจากการกระทำความผิดมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป  หรือมีความผิด

ร้ายแรงปรากฏชัดว่า มีผลเสียหายต่อองค์กร และบริษัทฯ  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณลงมติ

ยกเลิกรหัส SM และ หรือรหัสสมาชิกของผู้นั้นได้

 

 

 

10

การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ

บริษัทจะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้

 1. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
 2. รบกวนองค์กรนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ทั้งในสายงานตนเอง และในสายงานผู้อื่น
 3. ให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทฯ
 4. กรณีที่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือน

อย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น

 1. กรณีนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 14

วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

 1. กรณีฝ่าฝืนกฎบ่อยๆ (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดี

เน็ทเวิร์ค ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)

 

 

11

การสิ้นสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

ระเบียบการลาออกจากระบบสมาชิก D network

USERหมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกแบบไม่ชำระเงินค่าสมัครโดยการลงทะเบียนในระบบของบริษัท 

MEMBERหมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิก โดยการลงทะเบียนพร้อมชำระค่าสมาชิก 300 บาท กับทางบริษัทฯ

          –USER ต้องมีอายุการสมัครขั้นต่ำ 3เดือนขึ้นไป จึงสามารถลาออกและสมัครใหม่ได้ หลังจากวันที่

ได้รับอนุมัติการลาออก

          –MEMBER ที่มีอายุการสมัครยังไม่ครบ1ปีหรือยังไม่หมดอายุ แจ้งลาออกและสมัครใหม่ได้หลังจาก

ครบ 1ปี(365 วัน) นับจากวันที่อนุมัติลาออก

          –MEMBER ที่มีอายุการสมัครครบ1ปีหรือหมดอายุแล้ว ลาออกและสมัครใหม่ได้ทันที

คำร้องการส่งเอกสารขอลาออก

-คำร้อง+สำเนาบัตรประชาชนลงนามเจ้าของรหัส 1 ใบ

 • หมดอายุ
 • ลาออก
 • ถูกปลดออกจากการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

การเสียชีวิต

กรณีที่นักธุรกิจ ดี เน็ทเวิร์ค เสียชีวิต บริษัทจะทำการโอนสิทธิให้กับทายาทตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ทายาทตามกฎหมายจะดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมทุกประการ

 

 

 

12

การโอนสิทธิ

 • สิทธิของการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ
 • การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจอิสระจะกระทำได้ในกรณีนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเสียชีวิต บริษัทฯ จะทำการ

โอนสิทธิให้กับทายาททางกฎหมาย

 • ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ

 

การสมัครสมาชิก

การก้าวสู่ธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

การเริ่มธุรกิจกับบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ในฐานะนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เราสามารถเริ่มต้นโดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อยในการสมัคร และซื้อสินค้ามาใช้เพื่อสัมผัสความประทับใจต่อสินค้าด้วยตนเอง หลังจากนั้นเราก็สามารถแนะนำสินค้าให้กับเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง คนที่เรารู้จัก หรือคนที่เรามีความปรารถนาดี ให้เขาได้มีโอกาสใช้สินค้าเหมือนเรา เพียงเท่านี้เราก็เริ่มมีเครือข่ายผู้บริโภคของเราเอง และได้รับรายได้จากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเราตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปี ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องแนบมาด้วย

– กรณีของสามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน ต้องสมัครในรหัสเดียวกัน

เท่านั้น

– กรอกใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน และยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

– ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลง และแผนธุรกิจของบริษัทฯ

– อัตราค่าสมัครนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค 300 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครหลักเท่านั้น

 

 

 

13

– กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสมัครให้เป็นนิติบุคคล ผู้สมัครต้องมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป และใช้เอกสารสำเนา หนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

– กรณีผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

– กรณีชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

  -ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะในวันสมัครสมาชิก ผู้สมัครต้องไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิกของบริษัทฯมาก่อน ยกเว้น เคยได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกของบริษัทฯและได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกบริษัทฯแล้ว จึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้

-กรณีของสามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัคร โดยใช้รหัสเดียวกันเท่านั้น

-การสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิกด้วยความเป็นจริงโดยละเอียดชัดเจนด้วยตนเองพร้อมทั้งลงลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้สมัคร และมีผู้แนะนำ มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ผู้สมัครจะมีผู้แนะนำเกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้หากปรากฏว่ามีผู้แนะนำมากกว่าหนึ่งคน บริษัทฯจะถือว่าผู้แนะนำคนแรก ได้ตอบรับการเป็นสมาชิกเป็นผู้แนะนำโดยชอบธรรมเพียงคนเดียว

-การสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรใดๆที่แสดงชื่อผู้ที่ปรากฏในบัตรนั้นๆพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นนั้นต้องตรงกับในใบสมัคร

-เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้แนะนำและอัพไลน์ได้ (ยกเว้น กรณีพบความผิดพลาด หลังจากที่สมัครแล้วไม่เกิน 7 วัน)

-กรณีสมาชิกย้ายที่อยู่ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เบอร์โทร ให้ทำการแก้ไขได้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯหรือยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ณ สำนักงานใหญ่ภายใน 30 วัน

-ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล บัญชีธนาคาร ใดธนาคารหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนด และชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร  เพื่อบริษัทฯจะได้ โอนผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ผู้สมัครจะพึงได้รับจากบริษัทฯ

 

 

 

14

-กรณีที่หลักฐานเอกสารซึ่งผู้สมัครต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัครกับบริษัทฯนั้น หากผู้สมัครยังไม่พร้อมก็สามารถยื่นใบสมัครก่อนได้ แต่ต้องนำหลักฐานเอกสารตามที่บริษัทฯต้องการมายื่นภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

-การสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯค่าสมัครสมาชิก 300 บาท สำหรับแรกเข้า ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ , ข้อมูลสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ , คู่มือแผนการตลาดดี เน็ทเวิร์ค , กฎระเบียบ,   แคตตาล็อก

-สินค้า   ( ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท )  และค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี   ปีละ 150 บาท

 สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเมื่อ

*ผิดข้อตกลง และสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง รวบทั้งกฎระเบียบข้อบังคับจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

*การลาออก

*ถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน

 

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 2. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ชักชวนบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมัครเป็นสมาชิก

2.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ในวันที่สมัคร  (18ปีบริบูรณ์ )

2.2  กรณีของสามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัคร โดยใช้รหัสเดียว

กันเท่านั้น

2.3  ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯมาก่อน

 1.  ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่นำเสนอข้อมูลอวดอ้างเกินความเป็นจริง ในเรื่องรายได้หรือผลประโยชน์

ที่ได้รับ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามราคาที่บริษัทฯได้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขายตัด

ราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวางขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกซึ่ง

เป็นการจงใจ วางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่นำเสนอข้อมูลอวดอ้างเกินความเป็นจริง ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ในการนำเสนอหรือสาธิตให้กับลูกค้า

 1. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ชักชวนให้ผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน เพราะจะทำไห้เกิดความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมกับการดำเนินธุรกิจ
 2. ผู้จำหน่ายอิสระต้องดูแลช่วยเหลือ และให้คำแนะนำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่

บุคคลในสายงานพร้อมทั้งการจัดการประชุมย่อยและฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในการทำงาน

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจของ

บริษัทฯ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่กักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนเพื่อจำหน่ายใน

แต่ละเดือน

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ชักชวนผู้อื่นซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่

คำนึงถึงความความต้องการอันแท้จริงของสมาชิกหรือผู้บริโภค

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ หากไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท

 1. 13. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้ง เมื่อซื้อสินค้า ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิก

สัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระ กับผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง

ข้อ 1. ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงตกลงที่จะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้จำหน่ายอิสระ/ตัวแทนขาย

ตรง เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สำนักงาน

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) และที่ปรากฏในแผนการจ่ายผลตอบแทนของผู้ประกอบ

ธุรกิจขายตรงที่มอบให้ผู้จำหน่ายอิสระ/ตัวแทนขายตรง

ข้อ 2. ผู้จำหน่ายอิสระตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริม

การขายหรือค่าธรรมเนียม เป็นจำนวนเงิน 300 บาท ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ , ข้อมูลสมาชิกผู้

จำหน่ายอิสระ , คู่มือแผนการตลาดดี เน็ทเวิร์ค , กฎระเบียบ,   แคตตาล็อกสินค้า   ( ผู้ที่

สมัครเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของบริษัท ) ทั้งนี้

การที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้

ในสัญญาฉบับนี้ มิได้มีผลผูกพันต่อผู้จำหน่ายอิสระ/ตัวแทนขายตรง

ข้อ 3.  ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงยินยอมที่จะรับซื้อ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์

ส่งเสริมธุรกิจคืนจากผู้จำหน่ายอิสระ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว

โดยที่ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิ์คืนดังกล่าว ต่อผู้ประกอบธุรกิจ

ขายตรง ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด (30 วัน) นับจากวันที่ได้รับสินค้าฯ

ข้อ 4.  เมื่อผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิ์คืน วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริม

ธุรกิจที่ซื้อไปจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงซื้อคืนตามราคาที่ผู้

จำหน่ายอิสระได้จ่ายภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิ์คืน แต่ในการ

ใช้สิทธิ์คืนกรณีที่สัญญาตามข้อตกลง 3. สิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงมีสิทธิ์หักค่า

ดำเนินการต่างๆได้และมีสิทธิ์หักลบกลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามข้อ 1. ที่ผู้จำหน่าย

อิสระต้องชำระได้

ข้อ 5.  เมื่อผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิ์คืนสินค้า ที่ซื้อไปจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง (กรณีเกิดความ

ผิดพลาดจากขบวนการผลิตหรือเกิดผลกระทบจาการบริโภค) ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

เปลี่ยนสินค้าคืน ตามราคาที่ผู้จำหน่ายอิสระได้ซื้อภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ผู้

จำหน่ายอิสระใช้สิทธิ์คืน ในการใช้สิทธิ์คืนสินค้า ต้องยื่นเอกสารคำร้อง , หลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ และเอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6.  ข้อผูกพันอื่นๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงสามารถกำหนดได้ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายว่า

ด้วยขายตรงและตลาดแบบตรง และข้อผูกพันนั้นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศิล

ธรรมอันดีของประชาชน

 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

ลงนามผู้มีอำนาจ

( นายอุทัย แจ่มฟ้า )

ผู้บริหารบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด