สัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับบริษัทฯ

สัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

ทำที่..............................................วันที่...........เดือน.......................พ.ศ......................
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่ที่................หมู่บ้าน/คอนโด..........................................................ห้อง..............................ซอย...................................
ถนน...............................................แขวง.............................................เขต......................................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์..........................

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้จำหน่ายอิสระ” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญากับบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บริษัท 54/4-5 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อที่ 1. ผู้จำหน่ายอิสระเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในวันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ปกครอง

ข้อที่ 2. ผู้จำหน่ายอิสระตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เป็นจำนวนเงิน 300 บาท ปีแรกและปี ต่อๆ ไป ปีละ 150 บาท หากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ มิให้มีผลผูกพันต่อผู้จำหน่ายอิสระ

ข้อที่ 3. สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคานักธุรกิจ และสะสม PV เพื่อรับผลประโยชน์ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้รับเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

ข้อที่ 4. ผู้จำหน่ายอิสระเข้าใจ และยอมรับว่าในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายอิสระมีสิทธิ์ในการที่จะใช้เวลาของผู้จำหน่ายอิสระในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตาม แต่จะเห็นสมควร โดยผู้จำหน่ายอิสระจะรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งภาษีทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการรับรายได้จากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

ข้อที่ 5. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้จำหน่ายอิสระตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan ที่ได้จดทะเบียนต่อ นายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตามที่ปรากฏในแผนธุรกิจ D Network Power Plan ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่มอบ ให้ผู้จำหน่ายอิสระ

ข้อที่ 6. ผู้จำหน่ายอิสระจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง โดยจะโอนผ่านธนาคารเพื่อเข้าบัญชีของสมาชิกนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ตามชื่อ และเลขบัญชีที่ระบุในใบสมัคร ผลประโยชน์ที่เกิดจากรหัสสมาชิกใดผู้ประกอบธุรกิจขายตรงก็จะจ่าย ให้แก่สมาชิกรหัสนั้นโดยตรง

ข้อที่ 7. ผู้จำหน่ายอิสระทราบ และเป็นที่เข้าใจว่าการที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงแต่งตั้งผู้จำหน่ายอิสระเป็นผู้จำหน่าย มิได้ทำให้ผู้จำหน่ายอิสระมีฐานะเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงแต่อย่างใด ผู้จำหน่ายอิสระไม่มีสิทธิ์ในการสร้างภาระหนี้สิน และ/หรือ พันธะใดๆ ในนามของผู้ประกอบธุรกิจ ขายตรง และการที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงตอบรับข้อตกลงฉบับนี้ มิได้เป็นการตกลงขายสิทธิ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสิทธิ์ในอาณาเขต เพื่อการจำหน่าย สินค้าของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระ

ข้อที่ 8. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะยึดถือความถูกต้องของข้อมูลตามใบสมัคร ดังนั้นการลงลายมือชื่อแทนกันจึงถือเป็นโมฆะ

ข้อที่ 9. ผู้จำหน่ายอิสระเข้าใจ และยอมรับนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ซึ่งห้ามมิให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเลื่อนตำแหน่งของตนตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

ข้อที่ 10. ผู้จำหน่ายอิสระมีสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกสถานภาพการเป็นผู้จำหน่าย และขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้รับค่าสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องส่งคืนชุดสมัครให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงในสภาพเดิม

ข้อที่ 11. ผู้จำหน่ายอิสระมีสิทธิ์คืนสินค้า และผู้ประกอบธุรกิจขายตรงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับคืนสินค้า ดังนี้
             11.1 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงยินยอมที่จะรับซื้อคืนสินค้าจากผู้จำหน่ายอิสระ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว

             11.2 ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเหตุผลที่คืนต่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงภายในเวลา15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยมีต้นฉบับใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงแนบมาด้วย

             11.3 เมื่อผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิ์คืนสินค้าที่ซื้อไปจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะซื้อคืนตามราคาที่ผู้จำหน่ายอิสระได้จ่ายไป โดยไม่รวมค่าบริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้จำหน่ายอิสระใช้สิทธิ์

             11.4 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงมีสิทธิ์หักค่าตอบแทนผลประโยชน์ และรางวัลที่ได้จ่ายไปแล้วตลอดสายงาน จากผู้ได้รับผลประโยชน์ในอัตรา 35% ของมูลค่าสินค้าที่คืนในราคานักธุรกิจ และหากผลประโยชน์ใดๆ ที่จ่ายเกินเพราะการคืนสินค้า ผู้จำหน่ายอิสระที่ใช้สิทธิ์คืนสินค้าต้องชดเชยคืนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจนครบจำนวน

             11.5 ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะใช้สิทธิ์ในการปรับยอด PV ให้เป็นคะแนนสุทธิหลังหัก PV ที่รับสินค้าแล้ว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเลื่อนตำแหน่งของสมาชิกนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คท่านอื่นในสายงาน สมาชิกที่คืนสินค้านั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อที่ 12. ในการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลใดที่เกี่ยวข้องถึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ผู้จำหน่ายอิสระตกลงจะไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด นอกจากที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้ประกาศ ไม่อวดอ้างถึงผลในการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ ก็ตามหรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

ข้อที่ 13. ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่บุคคลใดที่เกี่ยวข้องถึงรายได้ ผู้จำหน่ายอิสระจะต้อง

             ก. ไม่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับรายได้แก่ลูกค้า และผู้มุ่งหวัง

             ข. ไม่ให้การรับรองถึงจำนวนรายได้ที่จะได้รับแก่ลูกค้า และผู้มุ่งหวัง

             ค. ไม่ตีพิมพ์แจกจ่ายเพื่อโฆษณาโดยการใช้สำเนาเช็ค หรือสร้างหลักฐานแสดงรายได้เท็จ

ข้อที่ 14. ผู้จำหน่ายอิสระตกลงว่าจะไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำในฐานะผู้จำหน่าย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายผูกพันต่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และ/หรือ ต่อผู้แทนโดยชอบด้วยกฏหมาย และ/หรือ พนักงาน ตลอดจนผู้จำหน่ายคนอื่นๆ ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

ข้อที่ 15. ผู้จำหน่ายอิสระจะไม่ทำการโฆษณา ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจของบริษัทอื่นในงานประชุมหรือสัมมนา ส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้จำหน่ายอิสระของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

ข้อที่ 16. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนธุรกิจ ราคาผลิตภัณฑ์ และวิธีการกำหนดค่า PV ของข้อตกลงฉบับนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้จำหน่ายอิสระทราบต่อไป คำบอกกล่าวใดๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงส่งถึงผู้จำหน่ายอันเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลง และการดำเนินธุรกิจตามข้อตกลงฉบับนี้จะสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้แจ้งอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทฯ

ข้อที่ 17. ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระมีปัญหา หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ผู้จำหน่ายอิสระสามารถยื่นคำร้องขอต่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรงได้โดยตรง

ข้อที่ 18. กรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระเสียชีวิต ผู้จำหน่ายอิสระที่มีรายได้สามารถโอนรายได้นั้นเป็นมรดกให้ทายาท ตามระเบียบที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง กำหนดและระบุไว้อยู่ในคู่มือการดำเนินธุรกิจ

ข้อที่ 19. ผู้จำหน่ายอิสระอ่านและเข้าใจถ้อยแถลงนโยบาย และแผนธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่ระบุในคู่มือการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วน หนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ โดยตกลงว่าผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้้ไขคู่มือการดำเนินธุรกิจนี้เป็นคราวๆ ไปตามความเหมาะสม ซึ่งผู้จำหน่ายอิสระยินยอมผูกพันปฏิบัติตามตลอดไปทุกประการ

ข้อที่ 20. ผู้จำหน่ายอิสระตกลงว่าการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งคู่มือการดำเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง สองอย่าง ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขหรือพิจารณาโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเป็นคราวๆ ไปนั้น จะถือว่าผู้จำหน่ายอิสระปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังไม่เป็นการตัดสิทธิ์ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่จะดำเนินคดีต่อผู้จำหน่ายอิสระ รวมทั้งสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหนี้สินที่กำหนด อันเป็นผลมาจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

ข้อที่ 21. ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งคู่มือการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขโดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเป็นครั้งคราวไป จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถใช้บังคับข้อสัญญา ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้

ข้อที่ 22. ผู้จำหน่ายอิสระเข้าใจว่าถ้าสัญญาฉบับนี้มีการลงนามในฐานะเป็นผู้จำหน่ายในสัญญา ให้ถือว่าผู้ลงลายมือชื่อดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จำหน่ายตามข้อตกลงฉบับนี้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงตามกัน ทั้งนี้ผู้จำหน่ายอิสระได้ศึกษาและอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงข้อความอื่นที่ระบุไว้ในคู่มือธุรกิจ กฎระเบียบและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีในปัจจุบันและ/หรือจะมีเพิ่มขึ้นภายหลัง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารสัญญาระหว่างผู้จำหน่ายอิสระกับบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ฉบับนี้ พร้อมใบสมัคร และมีการลงลายมือชื่อของผู้สมัครที่ตรงกันทุกฉบับ ซึ่งจะให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนกันไม่ได้

ลงชื่อ                           ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

ลงชื่อ                           ผู้จำหน่ายอิสระ
(                                  )
ลงชื่อ                           พยาน
(                                  )
ลงชื่อ                           พยาน
(                                  )