ตำแหน่งธุรกิจ DNetwork

ตำแหน่งของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

          การเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ก็เหมือนกับการทำธุรกิจส่วนตัวที่ท่านสามารถเริ่มจากการมีธุรกิจขนาดเล็ก และเมื่อท่านมีความตั้งใจในการทำธุรกิจที่ท่านดูแล เอาใจใส่ ก็จะเติบโตและขยายเครือข่ายกว้างขวาง ธุรกิจเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล มีความมั่นคงนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในแต่ละตำแหน่งจะมีรายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

1. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี เน็ทเวิร์ค (D Network)

การขึ้นตำแหน่ง : สมัครเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระดีเน็ทเวิร์คโดยสมบูรณ์

การดำรงคุณสมบัติ : -

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าในราคานักธุรกิจ (กำไรจากการขาย 20-30% จากราคานักธุรกิจ)

2. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี เอเจนท์ (D Agent)

การขึ้นตำแหน่ง : มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 PV ในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง

การดำรงคุณสมบัติ : รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 300 PV ต่อรอบจำหน่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 600,000 PV ต่อรอบจำหน่าย, รายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

3. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี ซุปเปอร์ไวเซอร์ (D Supervisor)

การขึ้นตำแหน่ง : มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,200 PV ในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับ ดี เอเจนท์ ขึ้นไป อย่างน้อย 3 รหัส ที่ยังคงสมาชิกภาพ, มียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 60,000 PV ต่อรอบจำหน่าย

การดำรงคุณสมบัติ : รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 500 PV ต่อรอบจำหน่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 750,000 PV ต่อรอบจำหน่าย, รายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

4. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี เมเนเจอร์ (D Manager)

การขึ้นตำแหน่ง : มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,500 PV ในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับ ดี ซุปเปอร์ไวเซอร์ ขึ้นไป อย่างน้อย 5 รหัส ที่ยังคงสมาชิกภาพ, มียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 75,000 PV ต่อรอบจำหน่าย

การดำรงคุณสมบัติ : รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 700 PV ต่อรอบจำหน่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 900,000 PV ต่อรอบจำหน่าย, รายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

5. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี ไดเร็คเตอร์ (D Director)

การขึ้นตำแหน่ง : มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 2,000 PV ในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับ ดี เมเนเจอร์ ขึ้นไป อย่างน้อย 7 รหัส ที่ยังคงสมาชิกภาพ, มียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 90,000 PV ต่อรอบจำหน่าย

การดำรงคุณสมบัติ : รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 PV ต่อรอบจำหน่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 11% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 1,200,000 PV ต่อรอบจำหน่าย, รายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

6. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี เอ็กเซ็กคิวทิฟ (D Executive)

การขึ้นตำแหน่ง : มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 3,000 PV ในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับ ดี เมเนเจอร์์ ขึ้นไป อย่างน้อย 9 รหัส ที่ยังคงสมาชิกภาพ, มียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 120,000 PV ต่อรอบจำหน่าย

การดำรงคุณสมบัติ : รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,200 PV ต่อรอบจำหน่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 12% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 1,800,000 PV ต่อรอบจำหน่าย, รายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

7. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตำแหน่ง ดี เพรสซิเดนท์ (D President)

การขึ้นตำแหน่ง : มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 4,000 PV ในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง, ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับ ดี เมเนเจอร์์ ขึ้นไป อย่างน้อย 11 รหัส ที่ยังคงสมาชิกภาพ, มียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 180,000 PV ต่อรอบจำหน่าย

การดำรงคุณสมบัติ : รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,500 PV ต่อรอบจำหน่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ : ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 13% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 2,400,000 PV ต่อรอบจำหน่าย, รายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan

หมายเหตุ

          นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่มีคุณสมบัติครบสำหรับการขึ้นตำแหน่งในรอบใดๆ จะต้องทำหนังสือยืนยันความประสงค์ในการขึ้นตำแหน่งพร้อมลายเซ็นของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม(ถ้ามี) และส่งให้กับบริษัทภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น ๆ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งทางธุรกิจของท่านอย่างเป็นทางการ หากท่านมิได้ส่งหนังสือยืนยันความประสงค์ในการขึ้นตำแหน่งดังกล่าว บริษัทฯ จะยังมิได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้ท่าน และท่านจะยังคงดำรงสถานภาพนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในตำแหน่งเดิมได้ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ การพิจารณาในการขอปรับตำแหน่งให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกกรณี ทั้งนี้เมื่อท่านมีคุณสมบัติการขอปรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว เพื่อให้การขึ้นตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการเติบโตขององค์กรที่เกิด ขึ้นจริง บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอปรับขึ้นตำแหน่งธุรกิจของท่าน ดังนี้

การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี ซุปเปอร์ไวเซอร์ (D Supervisor)
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 60,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน

การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี เมเนจอร์ (D Manager)
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 75,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน

การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี ไดเร็คเตอร์ (D Director)
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 90,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน

การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี เอ็กเซ็กคิวทิฟ (D Executive)
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 120,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน

การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี เพรสซิเดนท์ (D President)
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 180,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน