เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

          บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในการสร้างธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และเพื่อสนับสนุนการเป็นแบบอย่างที่ดีของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจต่อองค์กรธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค โดยรวม ซึ่งนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คจะต้อง เป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อการประกาศเกียรติคุณแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกประการ

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับซิลเวอร์ (SILVER)

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คระดับซิลเวอร์ (SILVER)
1. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัว 10 DA ที่ยังคงสมาชิกภาพนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
2. มียอดทีมอ่อน 30,000 PV 2 เดือน ภายในรอบ 4 เดือนใดๆ โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่มียอดทีมอ่อนครบ 30,000 PV
- ได้รับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ พร้อมลงชื่อของท่านในนิตยสาร D Network Times