DNetwork Power Plan

1. กำไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์ (Retail Benefit) 30%

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ในราคานักธุรกิจ 1,280 บาท แล้วจำหน่ายปลีก ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาปกติ 1,664 บาท ได้กำไรจากราคานักธุรกิจคือการค้าปลีก จำนวน 384 บาท หรือเท่ากับ 30%

2. โบนัสเริ่มต้นธุรกิจ (Fast Start Bonus) 270% ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คภายใต้องค์กร หลังจากดำรงตำแหน่ง DA ขึ้นไป (ใช้หลักการ Pass UP ร่วมในการคำนวณรายได้)

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่ดำรงตำแหน่งดีเอเจนท์ (D Agent : DA) ขึ้นไป ได้สปอนเซอร์ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คและเกิดกา รสปอนเซอร์ต่อกันเป็นลำดับชั้น นักธุรกิจที่เป็นผู้สปอนเซอร์จะได้รับโบนัสเริ่มต้นธุรกิจ (Fast Start Bonus) ตั้งแต่ 1-4 ชั้น ตาม คุณสมบัติของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คผู้ให้การสปอนเซอร์ (ตำแแหน่ง DA คำนวณ 1 ชั้น, ตำแหน่ง DPQ1 คำนวณรายได้ 4 ชั้น) เช่น นายดี สปอนเซอร์นาย ก (ชั้นที่ 1, ลูก) นาย ก สปอนเซอร์นาย ข (ชั้นที่ 2, หลาน) นาย ข สปอนเซอร์นาย ค (ชั้นที่ 3, หลาน) และ นาย ค สปอนเซอร์นาย ง (ชั้นที่ 4, เหลน)

หมายเหตุ

การขึ้นตำแหน่ง DA และ DPQ1 มีคุณสมบัติดังนี้
ตำแหน่ง DA มียอดสะสมครบ 1,000 CPV ภายในรอบจำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง
ตำแหน่ง DPQ1 มียอดสะสมครบ 1,000 CVP หลังจากขึ้นตำแหน่ง DA โดยไม่กำหนดระยะเวลา

3. โบนัสขยายธุรกิจ (Sponsor Bonus) 20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่เราเป็นผู้สปอนเซอร์ แต่ไม่เกิน 2,000 PV หลังจากดำรงตำแหน่ง DA ขึ้นไป

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ได้สปอนเซอร์ให้ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และมียอดธุรกิจส่วนตัว 2,500 คะแนน
นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่เป็นผู้สปอนเซอร์จะได้รับโบนัสขยายธุรกิจ (Sponsor Bonus) 20% x 2,000 = 400 บาท

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สปอนเซอร์ นาย ก.
นาย ก. มียอดธุรกิจส่วนตัว = 2,500 คะแนน
นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่เป็นผู้สปอนเซอร์นาย ก. ได้รับโบนัสขยายธุรกิจ = 20% x 2,000 คะแนน = 400 บาท

4. โบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวของตนเอง หลังจากดำรงตำแหน่ง DA ขึ้นไป ที่มียอดซื้อสะสม ครบ 2,000 คะแนนขึ้นไปหลังจากขึ้นตำแหน่ง DA

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่ดำรงตำแหน่งดีเอเจนท์ (D Agent : DA) ที่มียอดซื้อสะสมครบ 2,000 คะแนน

หลังจากขึ้นตำแหน่ง DA มียอดธุรกิจส่วนตัว ส่วนเกิน 2,000 คะแนนเป็นต้นไป นำมาคำนวณโบนัสส่วนบุคคล เช่น เดือนแรกสะสม 3,500 คะแนน ส่วนเกิน 1,500 คะแนน จะได้รับโบนัส 1,500 x 20% = 300 บาท เดือนถัดไป สะสมเพิ่ม 1,000 คะแนน จะได้รับโบนัส 1,000 x 20% = 200 บาท

5. โบนัสขยายองค์กร (Business Bonus) 10% ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คภายใต้องค์กร หลังจากดำรงตำแหน่ง DA ขึ้นไป (ใช้หลักการ Pass UP ร่วมในการคำนวณรายได้)

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่ดำรงตำแหน่งดีเอเจนท์ (D Agent : DA) ขึ้นไป ได้สปอนเซอร์ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และเกิดการสปอนเซอร์ต่อกันเป็นลำดับชั้น นักธุรกิจที่เป็นผู้สปอนเซอร์จะได้รับโบนัสขยายองค์กร (Business Bonus) จำนวน 5 ชั้น ชั้นละ 2% รวม 10%

คำนวณโดยนำยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดขององค์กรในชั้นนั้น x 2% และนับชั้นตามลำดับของการสปอนเซอร์ที่นำยอดธุรกิจมาคำนวณรวมทั้งหมด 5 ชั้น เช่น นายดี สปอนเซอร์นาย ก (ชั้นที่ 1, ลูก) นาย ก สปอนเซอร์นาย ข (ชั้นที่ 2, หลาน) นาย ข สปอนเซอร์นาย ค (ชั้นที่ 3, เหลน) นาย ค สปอนเซอร์นาย ง (ชั้นที่ 4, โหลน) และ นาย ง สปอนเซอร์นาย จ (ชั้นที่ 5, ลื้อ)

6. โบนัสทีมอ่อน (Weak Team Bonus) 20% ของคะแนนทีมอ่อน แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดตามตำแหน่งที่กำหนด

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่มียอดธุรกิจของทีมอ่อน 20,000 คะแนน จะได้รับโบนัสทีมอ่อน = 20% x 20,000 = 4,000 บาท

ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข) = 20,000 คะแนน
โบนัสทีมอ่อน = 20% x 20,000 = 4,000 บาท

7. โบนัสทีมแข็ง (Strong Team Bonus) 10-13% ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค นั้นๆ โดยคิดจากคะแนน ที่เท่ากับทีมอ่อน และไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดตามตำแหน่งที่กำหนด

ตัวอย่าง

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ระดับดีเอเจนท์ (D Agent) ที่มียอดธุรกิจของทีมแข็ง 50,000 คะแนน และมียอดธุรกิจของทีมอ่อน 20,000 คะแนน จะได้รับโบนัสทีมแข็ง = 10% x 20,000 = 2,000 บาท

ยอดธุรกิจทีมแข็ง (ก) = 50,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข) = 20,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็ง เท่ากับ 20,000 คะแนน (คะแนนทีมแข็งที่เหลืออีก 30,000 คะแนน เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป)
โบนัสทีมแข็ง = 10% x 20,000 = 2,000 บาท

8. โบนัสแมทชิ่ง (Matching Bonus) 150% หลังจากดำรงตำแหน่ง DA ขึ้นไป (ใช้หลักการ Pass UP ร่วมในการคำนวณรายได้)

8.1 โบนัสแมทชิ่งทีมลูก 50%

ตัวอย่าง

นายดีเยี่ยม ได้สปอนเซอร์ นางสาวดีจริง เมื่อนางสาวดีจริงได้รับโบนัสทีมแข็ง 10,000 บาท นายดีเยี่ยมก็จะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมลูกจำนวน 5,000 บาท

นายดีเยี่ยม สปอนเซอร์นางสาวดีจริง นางสาวดีจริงมียอดธุรกิจดังนี้
ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 40,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 30,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง เท่ากับ 30,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง = 10% x 30,000 = 3,000 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมลูกที่ดีเยี่ยมจะได้รับ = 50% x 3,000 บาท = 1,500 บาท

8.2 โบนัสแมทชิ่งทีมหลาน 40%

ตัวอย่าง

นายดีใจให้การสปอนเซอร์ นายดีเยี่ยม และ นายดีเยี่ยมได้ให้การสปอนเซอร์ นางสาวดีจริง
หรือกล่าวได้ว่า นายดีเยี่ยมเป็นทีมลูกของนายดีใจ และนางสาวดีจริงซึ่งเป็นทีมลูกของนายดีเยี่ยม ก็คือทีมหลานของนายดีใจนั่นเอง เมื่อนางสาวดีจริงได้รับโบนัสทีมแข็ง (สมมติโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริงเท่ากับ 3,000 บาท) นายดีเยี่ยมจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมลูกจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 1,500 บาท ส่วนนายดีใจจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมหลานจำนวน 40% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 40% x 3,000 = 1,200 บาท นั่นเอง

นายดีใจ สปอนเซอร์ นายดีเยี่ยม นายดีเยี่ยม สปอนเซอร์ นางสาวดีจริง นางสาวดีจริงมียอดธุรกิจดังนี้
ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 40,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 30,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง เท่ากับ 30,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง = 10% x 30,000 = 3,000 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมลูกของดีเยี่ยม = 50% x 3,000 บาท = 1,500 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมหลานของดีใจ = 40% x 3,000 บาท = 1,200 บาท

8.3 โบนัสแมทชิ่งทีมเหลน 30%

ตัวอย่าง

นายยินดีให้การสปอนเซอร์นายดีใจ, นายดีใจให้การสปอนเซอร์นายดีเยี่ยม และนายดีเยี่ยมได้ให้การสปอนเซอร์นางสาวดีจริง
หรือกล่าวได้ว่านายดีใจเป็นลูกทีมของนายยินดี, นายดีเยี่ยมซึ่งเป็นลูกทีมของนายดีใจ ก็คือหลานทีมของนายยินดี และนางสาวดีจริง ซึ่งเป็นทีมลูกของนายดีเยี่ยม ก็คือทีมเหลนของนายยินดีนั่นเอง เมื่อนางสาวดีจริงได้รับโบนัสทีมแข็ง (สมมติโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริงเท่ากับ 3,000 บาท) นายดีเยี่ยมจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมลูกจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 1,500 บาท นายดีใจจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมหลานจำนวน 40% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 1,200 บาท ส่วนนายยินดีจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมเหลนจำนวน 30% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 30% x 3,000 = 900 บาท นั่นเอง

นายยินดี สปอนเซอร์ นายดีใจ, นายดีใจ สปอนเซอร์ นายดีเยี่ยม และนายดีเยี่ยม สปอนเซอร์ นางสาวดีจริง นางสาวดีจริงมียอดธุรกิจดังนี้
ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 40,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 30,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง เท่ากับ 30,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง = 10% x 30,000 = 3,000 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมลูกของดีเยี่ยม = 50% x 3,000 บาท = 1,500 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมหลานของดีใจ = 40% x 3,000 บาท = 1,200 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมเหลนของยินดี = 30% x 3,000 บาท = 1.900 บาท

8.4 โบนัสแมทชิ่งทีมโหลน 30%

ตัวอย่าง

นายดีมากให้การสปอนเซอร์นายยินดี, นายยินดีให้การสปอนเซอร์นายดีใจ, นายดีใจให้การสปอนเซอร์นายดีเยี่ยมและนายดีเยี่ยมได้ให้การสปอนเซอรนางสาวดีจริง
หรือกล่าวได้ว่า นายยินดีเป็นทีมลูกของนายดีมาก, นายดีใจเป็นทีมลูกของนายยินดี ก็คือทีมหลานของนายดีมาก, นายดีเยี่ยมซึ่งเป็นทีมลูกของนายดีใจ ก็คือทีมเหลนของนายดีมาก และนางสาวดีจริง ซึ่งเป็นทีมลูกของนายดีเยี่ยม ก็คือทีมโหลนของนายดีมากนั่นเอง เมื่อนางสาวดีจริงได้รับโบนัสทีมแข็ง (สมมติโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริงเท่ากับ 3,000 บาท) นายดีเยี่ยมจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมลูกจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 1,500 บาท นายดีใจจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมหลานจำนวน 40% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 1,200 บาท นายยินดีจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมเหลนจำนวน 30% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 900 บาท ส่วนนายดีมากจะได้รับโบนัสแมทชิ่งทีมโหลนจำนวน 30% ของโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง หรือเท่ากับ 30% x 3,000 = 900 บาท นั่นเอง

นายดีมาก สปอนเซอร์ นายยินดี, นายยินดี สปอนเซอร์ นายดีใจ, นายดีใจ สปอนเซอร์ นายดีเยี่ยม และนายดีเยี่ยม สปอนเซอร์ นางสาวดีจริง นางสาวดีจริงมียอดธุรกิจดังนี้
ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 40,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 30,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง เท่ากับ 30,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็งของนางสาวดีจริง = 10% x 30,000 = 3,000 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมลูกของดีเยี่ยม = 50% x 3,000 บาท = 1,500 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมหลานของดีใจ = 40% x 3,000 บาท = 1,200 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมเหลนของยินดี = 30% x 3,000 บาท = 1.900 บาท
โบนัสแมทชิ่งทีมโหลนของดีมาก = 30% x 3,000 บาท = 1.900 บาท