กฎจรรยาบรรณนักธุรกิจ

กฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

การเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคน

องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ทุกคน

การยึดมั่นในกฎระเบียบและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดถือเป็นความรับผิดชอบของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคน ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คของคุณ ดังคำกล่าวที่ว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปราถนาจะให้ผู้อื่นปฎิบัติต่อคุณ”

จงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ นำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ของดีเน็ทเวิร์คตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากดีเน็ทเวิร์คอย่างถูกต้อง การกล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือฉลากที่บรรจุภัณฑ์ เหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

จงขายผลิตภัณฑ์ของดีเน็ทเวิร์ค ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามที่ดีเน็ทเวิร์คกำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์ของดีเน็ทเวิร์คล้วนมีคุณภาพคุ้มค่าสมราคา ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเท่ากับว่าคุณได้ขายทั้งคุณภาพและบริการให้กับลูกค้า การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่คุณควรได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมธุรกิจคนอื่นๆ และทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อวงจรการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นคุณไม่ควรทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คโดยส่วนรวมให้มัวหมอง ด้วยการกระทำที่ไม่เป็นไปตามครรลองอย่างถูกต้องยุติธรรม

จงสร้างธุรกิจของคุณจากเพื่อนฝูง และการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคล การจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ดีเน็ทเวิร์คด้วยการเคาะประตูบ้าน การเที่ยวชักชวนไปทั่ว หรือการส่งข่าวสารข้อมูลทางไปรษณีย์ จะเป็นการทำลายภาพพจน์ของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

จงบริการแบบเป็นกันเองอย่างเต็มที่แก่ลูกค้าของคุณ ธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเป็นธุรกิจขายตรง การขายผลิตภัณฑ์ดีเน็ทเวิร์คตามเคาน์เตอร์จำหน่าย หรือการตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ดีเน็ทเวิร์คในร้านขายปลีก งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการต่างๆ จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และเป็นการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

จงเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล พึงดำเนินธุรกิจด้วยท่าทีสุภาพอ่อนน้อม การใช้เทคนิคสร้างความกดดันในการขาย กลับจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคุณในฐานะนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทั้งหมด แต่ละคนล้วนมีแผนการส่วนตัวในชีวิตของตน และพึงเข้าใจว่า มิใช่ทุกคนไปที่ต้องการเข้าร่วมเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

จงให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ ลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นับเป็นสมบัติอันล้ำค่า ดังนั้น จงกลับไปเยี่ยมเยียนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณขายให้พวกเขาอยู่เสมอ พยายามทำให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยการมอบบริการที่ดี และความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรบังคับให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในองค์กรของคุณเก็บสต็อคผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนที่เขาจะใช้หรือสามารถขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณกำลังดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย

ผู้สมัครเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คจะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ โดยผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอม และจะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม การบริหารองค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติ และความรับผิดชอบด้านการเงิน

จงแสดงแผนธุรกิจของดีเน็ทเวิร์คอย่างชัดเจน ธุรกิจดีเน็ทเวิร์คมิใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การทำงานด้วยความอุตสาหะ และมานะพากเพียร

จงให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น แต่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คไม่ควรที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรม และการจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ แหล่งรายได้ที่ถูกต้องของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คต้องมาจากการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น

จงเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายงานแต่ละสาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสายการสปอนเซอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของแผนธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ดีเน็ทเวิร์คไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค จากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง มีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

จงมุ่งจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ดีเน็ทเวิร์คซึ่งมีการรับประกันความพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คจะต้องไม่ช่วงชิง หรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คผู้อื่น ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มิใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของดีเน็ทเวิร์คที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพราะการกระทำดังกล่าวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ไม่เป็นหลักประกันอันแน่นอน และไร้เหตุผลต่อนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คคนอื่นๆ และดีเน็ทเวิร์คไม่อนุญาตต่อการกระทำดังกล่าวนี้ด้วย

• สิทธิของการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เปรียบเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการ
• การโอนสิทธิของการเป็นนักธุรกิจอิสระจะกระทำได้ในกรณีนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเสียชีวิต บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิให้กับทายาททางกฎหมาย
• ผู้รับโอนสิทธิจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ

จงขออนุญาตจากดีเน็ทเวิร์คก่อนการใช้ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าของดีเน็ทเวิร์ค การปกป้องชื่อทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้าของดีเน็ทเวิร์คเป็นเรื่องสำคัญมาก ดีเน็ทเวิร์คห้ามมิให้มีการผลิตและจำหน่ายเทปและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ ในองค์กรนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คหากดีเน็ทเวิร์คสูญเสียในเรื่องดังกล่าว บริษัทอื่นๆ ก็สามารถที่จะผลิตโดยใช้ชื่อของดีเน็ทเวิร์ค ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้แก่องค์กรธุรกิจของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคน

• นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
• นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายในการประกอบกิจการ
• นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

• นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สามารถแจ้งปัญหาโดยการยื่นเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรแจ้งไปที่บริษัทฯ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเป็นจริง หากภายหลังพบว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยลำพังเพียงผู้เดียว
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกดูหลักฐาน เอกสาร หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง และกำหนดโทษที่เหมาะสมต่อไป การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นที่ 2 งดการดำรงคุณสมบัติในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
ขั้นที่ 3 ปลดออกจากการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

บริษัทจะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้

19.1 นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร

19.2 รบกวนองค์กรนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ทั้งในสายงานตนเอง และในสายงานผู้อื่น

19.3 ให้ร้ายหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และบริษัทฯ

19.4 กรณีที่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนธุรกิจ โดยบิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น

19.5 กรณีนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากทางบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

19.6 กรณีฝ่าฝืนกฎบ่อยๆ (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว หรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)

• หมดอายุ
• ลาออก
• ถูกปลดออกจากการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

กรณีที่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเสียชีวิต บริษัทจะทำการโอนสิทธิให้กับทายาทตามกฎหมาย ทั้งนี้ทายาทตามกฎหมายจะดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมทุกประการ