วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และผู้บริโภค ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด อันนำไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จสูงสุดร่วมกัน
พันธกิจ
ด้วยวิสัยทัศน์และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของคณะผู้บริหาร ที่จะสร้างสรรค์องค์กรธุรกิจเครือข่ายที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นแบบอย่าง เรามีพันธกิจต่อนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคาที่เหมาะสม อันนำไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
2. เพื่อให้ทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมั่นคงตลอดไป
3. เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร ครอบครัว และสังคม
4. เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ปณิธาน
เราตั้งใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย โดยมีหลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เราจะทุ่มเทในการสนับสนุนให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
2. เราจะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อนำเสนอแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และผู้บริโภค
3. เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้การบริหารงานแบบ “ธรรมาภิบาล”
4. เราจะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความสำเร็จของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเป็นเป้าหมายหลัก และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปสู่ความสำเร็จ สูงสุดร่วมกันกับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
5. เราจะสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ครอบครัวมวลสมาชิก และสังคม