เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค


บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในการสร้างธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเพื่อสนับสนุนการเป็นแบบอย่างที่ดีของความสำเร็จ และความภาคภูมิใจต่อองค์กรธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค โดยรวม ซึ่งนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คจะต้อง เป็นผู้ที่ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อการประกาศเกียรติ คุณแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกประการ