“ธุรกิจขึ้นอยู่กับบุคลากร” การเติบโตและการพัฒนาธุรกิจ
ไม่สามารถเป็นจริงได้หากปราศจากการพัฒนาบุคลากร


“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการ เพิ่มคุณภาพของบุคลากร นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะความ ชำนาญในการทำงานตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุก ระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาให้ บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และได้รับประสบการณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่ องค์กรมากยิ่งขึ้นต่อไป

ระบบสู่ความสำเร็จ D Network Academy


ด้วยการออกแบบระบบสู่ความสำเร็จ โดยคำถึงการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทั้งแนวคิดและวิธีการ สามารถสร้างคน สร้างผู้นำ พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขับเคลื่อน ระบบทั้งหมดโดยบริษัท เพื่อให้คุณสามารถเกษียณในธุรกิจได้อย่าง แท้จริง

ปัจจุบันหลักสูตร NDS จัดสอนมาแล้วมากกว่า 200 รุ่น, หลักสูตร TurnPro มากกว่า 100 รุ่น, หลักสูตรเตรียมผู้บริหาร 15 รุ่น และอีก มากมายหลากหลายหลักสูตร รวมทั้งหมดกว่า 1,000 รุ่น มีผู้ผ่านการ อบรมหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 10,000 คน