การต่ออายุสมาชิก


การดำรงสถานภาพนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

– อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค 150 บาทต่อปี
– นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ลาออก จะสามารถสมัครเป็นนักธุรกิจ ดีเน็ทเวิร์คใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อครบกำหนด 90 วัน นับจากวันที่ลาออก
– บริษัทได้ทำการต่ออายุนักธุรกิจอัตโนมัติโดยหักจากค่าคอมมิชชั่น ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนหมดอายุ เป็นจำนวนเงิน 150 บาท หากค่าคอมมิชชั่นไม่เพียงพอต่อการต่ออายุนักธุรกิจ จะเก็บสะสมไว้จนครบ 150 บาท แล้วจึงทำการต่ออายุนักธุรกิจ อัตโนมัติ หรือเมื่อครบกำหนดหมดอายุนักธุรกิจแล้วค่าคอมมิชชั่น สะสมไม่เพียงพอต่อการต่ออายุนักธุรกิจ นักธุรกิจยังคงสามารถ ซื้อสินค้าได้ในราคานักธุรกิจและยังคงได้รับค่าคอมมิชชั่นตามปกติ แต่ค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจะเก็บสะสมไว้จนครบ 150 บาท เพื่อทำ การต่ออายุนักธุรกิจอัตโนมัติ หลังจากที่ได้ต่ออายุนักธุรกิจ อัตโนมัติแล้วจะได้รับค่าคอมมิชชั่นโอนเข้าบัญชีธนาคารตามปกติ
– การนับอายุนักธุรกิจเมื่อได้ทำการต่ออายุแล้ว จะนับจากวันครบ กำหนดต่ออายุนักธุรกิจในปีที่ผ่านมาเป็นวันแรก และจะหมดอายุ นักธุรกิจอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ