การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์


การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีเน็ทเวิร์ค

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค จะได้รับรหัสประจำตัวนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คจาก บริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคานักธุรกิจ จากทางบริษัทฯ โดยนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค จะต้องแสดงรหัสประจำ ตัวนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ทุกครั้งที่ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้1. การสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทฯ หรือศูนย์ บริการดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ สาขาต่างๆ2. การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-035-5363 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น.3. การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ4. การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางไลน์ โดยสามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อทำ รายการสั่งซื้อได้ที่ Line id : @dnetworkservice

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คสามารถเลือกประเภทของการซื้อได้ 2 ประเภท (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. วิธีการสั่งซื้อ : นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบ Hold ด้วยตนเองทุกสาขาโดยกรอกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ในใบสั่งซื้อ สินค้า พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง Hold หรือสั่งซื้อสินค้า Hold ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-035-5363 เท่านั้น2. การสั่งซื้อสินค้า Hold ทำได้เฉพาะสินค้าที่มีคะแนน (PV) เท่านั้น3. สินค้า “ชุดเริ่มต้นธุรกิจ” ไม่สามารถสั่งซื้อแบบ Hold ได้4. สามารถสั่งซื้อสินค้า และแจงยอดธุรกิจตามรายการในใบสั่งซื้อได้ ตลอดระยะเวลาของรอบ Hold นั้นๆ สำหรับสินค้าโปรโมชั่นจะต้องแจง ยอดภายในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น5. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่สั่งซื้อสินค้าแบบ Hold จะได้รับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ ในชื่อนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่สั่งซื้อสินค้าแบบ Hold ในครั้งนั้นๆ ทันที โดยในใบเสร็จจะระบุวันสุดท้ายของการแจง ยอดไว้ด้วยทุกครั้ง6. สินค้าที่สั่งซื้อแบบ Hold ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน ทุกกรณี

รายละเอียดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีเน็ทเวิร์ค แบบ Hold

1. วิธีการสั่งซื้อ : นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบ Hold ด้วยตนเองทุกสาขาโดยกรอกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อในใบสั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง Hold หรือสั่งซื้อ สินค้า Hold ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-035-5363 เท่านั้น2. การสั่งซื้อสินค้า Hold ทำได้เฉพาะสินค้าที่มีคะแนน (PV) เท่านั้น3. สินค้า “ชุดเริ่มต้นธุรกิจ” ไม่สามารถสั่งซื้อแบบ Hold ได้4. สามารถสั่งซื้อสินค้า และแจงยอดธุรกิจตามรายการในใบสั่งซื้อได้ ตลอดระยะเวลาของรอบ Hold นั้นๆ สำหรับสินค้าโปรโมชั่นจะต้อง แจงยอดภายในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น5. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่สั่งซื้อสินค้าแบบ Hold จะได้รับใบเสร็จรับ เงิน / ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ ในชื่อนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่สั่งซื้อ สินค้าแบบ Hold ในครั้งนั้นๆ ทันที โดยในใบเสร็จจะระบุวันสุดท้าย ของการแจงยอดไว้ด้วยทุกครั้ง6. สินค้าที่สั่งซื้อแบบ Hold ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุกกรณี