สมัครสมาชิก


เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) พร้อม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัครหลักเท่านั้น
– กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสมัครให้เป็นนิติบุคคล ผู้สมัครต้องมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป และใช้เอกสาร สำเนา หนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาทะเบียนการค้า พร้อมเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง
– กรณีผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำสำเนาบัตร ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรอง สำเนาถูกต้อง
– กรณีชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุด บัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ
20 ปี ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจ ปกครองตามกฎหมาย โดยผู้ปกครองต้องนำสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมาด้วย
– กรณีของสามีและภรรยา ถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน ต้องสมัคร
ในรหัสเดียวกันเท่านั้น
– กรอกใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน และยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ
– ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลง และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
– อัตราค่าสมัครนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค 300 บาท

การก้าวสู่ธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

การเริ่มธุรกิจกับบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ในฐานะ นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เราสามารถเริ่มต้นโดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย ในการสมัคร และซื้อสินค้ามาใช้เพื่อสัมผัสความประทับใจต่อสินค้า ด้วยตนเอง หลังจากนั้นเราก็สามารถแนะนำสินค้าให้กับเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง คนที่เรารู้จัก หรือคนที่เรามีความปรารถนาดี ให้เขาได้ มีโอกาสใช้สินค้าเหมือนเราเพียงเท่านี้เราก็เริ่มมีเครือข่ายผู้บริโภค ของเราเอง และได้รับรายได้จากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของ
เราตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan