สิทธิประโยชน์


สิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค

– ได้รับคู่มือเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค 1 ชุด
– ได้รับสิทธิในการสั่งซื้อสินค้าในราคานักธุรกิจ
– ได้รับสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ
– ได้รับรายได้ และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจ ของ D Network