Course Outline

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ต้องการ รู้ลึก รู้จริง ในธุรกิจ "ดีเน็ทเวิร์ค" จากท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ผ่าน ประสบการณ์ในวงการขายตรงมากกว่าคนละ 27 ปี พร้อมถ่ายทอด ทุกประสบการณ์ และเทคนิคที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแบบมืออาชีพต่อ เนื่อง 6 เดือนเต็ม!!

Course Outline

1. รู้ลึก รู้จริง ด้านสุขภาพ และข้อมูลสินค้า เจาะลึกข้อมูลสินค้าแต่ละรายการแบบเน้นๆ เทคนิคการปิดการขาย 10 ระบบการทำงานของร่างกาย
2. การตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ เติมเต็มวิธีการทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ, เทคนิคการ Cross Platform
3. ทักษะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ เติมเต็มทักษะและองค์ประกอบของผู้นำยุคใหม่ที่ต้องมี
4. การทำธุรกิจดีเน็ทเวิร์คแบบมืออาชีพ แบบแผนในการทำธุรกิจดีเน็ทเวิร์คให้ประสบความสำเร็จ
5. แนวคิดของผู้ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดโดยตรงจากท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง