กฎจรรยาบรรณนักธุรกิจ


การเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หมายถึง โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงแก่ครอบครัวในระยะยาว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักธุรกิจ ดีเน็ทเวิร์คทุกคนต่างมุ่งมั่นในธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปรารถนาที่จะดำเนินธุรกิจนี้ไปตามครรลองของจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้กำหนดไว้สำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคน
องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกัน ของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคน