กฎระเบียบการทำตลาดออนไลน์


ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค พึงระลึกเสมอว่า การนำเสนอข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทางอินเตอร์เน็ต จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ จรรยาบรรณของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค รวมทั้งต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และบริษัทฯ จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความผิดที่ท่านได้กระทำลงไปทั้งสิ้น

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สามารถทำโฮมเพจส่วนตัวของตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของท่าน ตลอดจนงานอดิเรก หรือภาพ ถ่ายของท่านเองสู่ผู้คนหรือเพื่อนฝูงของท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของท่าน แต่ท่านพึงระมัดระวังมิให้โฮมเพจของท่านมีลักษณะของการกระทำผิดต่อกฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เช่น

  1. ไม่กระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน หรือต่อชื่อเสียง
  2. ไม่นำเสนอแผนธุรกิจ หรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจ หรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งเมลล์จำนวนมากๆ
  3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ห้ามใช้รูปภาพ หรือตัดต่อข้อความใดๆ ของบริษัทฯตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทโดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

ทั้งนี้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คต้องระลึกเสมอว่า การนำเสนอหรือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง ทั้งต่อกฎระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ตลอดจนอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยว กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ทุกๆคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม และยังคงดำรงไว้ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน