ตำแหน่งของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค


การเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ก็เหมือนกับการทำธุรกิจส่วนตัวที่ท่านสามารถเริ่มจากการมีธุรกิจขนาดเล็ก และเมื่อท่านมีความตั้งใจในการทำธุรกิจที่ท่าน
ดูแลเอาใจใส่ ก็จะเติบโตและขยายเครือข่ายกว้างขวาง ธุรกิจเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล มีความมั่นคงนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คใน แต่ละตำแหน่งจะมีรายได้ตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้.

หมายเหตุ

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่มีคุณสมบัติครบสำหรับการขึ้นตำแหน่งในรอบใดๆ จะต้องทำหนังสือยืนยันความประสงค์ในการขึ้นตำแหน่งพร้อมลายเซ็นของ ผู้สมัคหลักและผู้สมัครร่วม(ถ้ามี) และส่งให้กับบริษัทภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น ๆ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งทางธุรกิจของท่านอย่าง เป็นทางการ หากท่านมิได้ส่งหนังสือยืนยันความประสงค์ในการขึ้นตำแหน่งดังกล่าว บริษัทฯ จะยังมิได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้ท่าน และท่านจะยังคงดำรง สถานภาพนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในตำแหน่งเดิมได้ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ การพิจารณาในการขอปรับตำแหน่งให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ ทุกกรณี ทั้งนี้เมื่อท่านมีคุณสมบัติการขอปรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว เพื่อให้การขึ้นตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการเติบโตขององค์กรที่เกิด ขึ้นจริง บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอปรับขึ้นตำแหน่งธุรกิจของท่าน ดังนี้

  • การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี ซุปเปอร์ไวเซอร์ (D Supervisor) : ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 60,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน
  • การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี เมเนจอร์ (D Manager) : ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 75,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน
  • การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี ไดเร็คเตอร์ (D Director) : ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 90,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน
  • การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี เอ็กเซ็กคิวทิฟ (D Executive) : ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 120,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน
  • การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ ดี เพรสซิเดนท์ (D President) : ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 180,000 PV ขึ้นไปต่อเดือน

ตารางแสดงการขึ้นตำแหน่ง และดำรงคุณสมบัติ ของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค