การคำนวนและการจ่ายผลตอบแทน


การคำนวนและการจ่ายผลตอบแทน

การคำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจจะคำนวณจากการสรุปยอด ขายในแต่ละวัน โดยผลตอบแทนที่เกิดจากยอดธุรกิจองค์กรของนัก ธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค แบ่งออกเป็นรอบของการคำนวณ 2 รอบ คือ รอบ การคำนวณรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบัน และรอบการคำนวณรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 ของเดือนปัจจุบัน จนถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

การดำรงคุณสมบัติเพื่อรับการคำนวณและการจ่ายผลตอบแทน

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ตั้งแต่ตำแหน่งดีเอเจนท์ขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับการคำนวณ และจ่ายผลตอบแทนตามแผนธุรกิจ D Network Power Plan การเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ระดับดีเอเจนท์ หมายถึง การมียอดธุรกิจ 1,000 PV ขึ้นไปในรอบจำหน่ายใดๆ นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่มีการขึ้น ตำแหน่งในรอบจำหน่ายใดๆ ถือว่ารอบจำหน่ายนั้นๆ ได้ดำรงคุณสมบัติแล้ว แต่สำหรับรอบจำหน่ายที่มิได้มีการขึ้นตำแหน่งใหม่ นักธุรกิจดีเน็ท เวิร์คจะต้องดำรงคุณสมบัติเพื่อรับการคำนวณและจ่ายผลตอบแทน โดยมียอดธุรกิจส่วนตัวครบตามกำหนดของแต่ละตำแหน่ง

การดำรงคุณสมบัติเพื่อรับการคำนวณและการจ่ายผลตอบแทน

1. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ระดับดีเอเจนท์ ที่ดำรงคุณสมบัติและได้รับการคำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจโดยมียอดธุรกิจทีมอ่อน 60,000 PV และมี ยอดธุรกิจทีมแข็ง 120,000 PV ในรอบจำหน่ายนั้น ระบบจะทำการโอนคะแนนทีมแข็งคงเหลือจำนวน 60,000 PV ให้ในรอบจำหน่ายถัดไป

2. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ระดับดีเอเจนท์ ที่ดำรงคุณสมบัติและได้รับการคำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจโดยมียอดธุรกิจทีมอ่อน 60,000 PV และ ยอดธุรกิจทีมแข็ง 760,000 PV ในรอบจำหน่ายนั้น ระบบจะทำการโอนคะแนนทีมแข็งคงเหลือจำนวน 540,000 PV (มาจากยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของ ตำแหน่งดีเอเจนท์ 600,000 PV – ยอดคะแนนที่ใช้ไปแล้ว 60,000 PV) ไปให้ในรอบจำหน่ายถัดไป

3. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ระดับดีเอเจนท์ ที่ดำรงคุณสมบัติและได้รับการคำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจโดยมียอดธุรกิจ ทีมอ่อน 60,000 PV และ ยอดธุรกิจทีมแข็ง 760,000 PV ในรอบจำหน่ายนั้น หากในรอบจำหน่ายนั้นได้มีการเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นตำแหน่ง ดีซุปเปอร์ไวเซอร์ และยืนยันการขึ้นตำแหน่ง ดังกล่าวกับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 750,000 PV ตามตำแหน่งดีซุปเปอร์ไวเซอร์ ดังนั้นระบบจะทำการโอนคะแนนทีม แข็งคงเหลือจำนวน 690,000 PV ไปให้ในรอบจำหน่ายถัดไปอนึ่ง การดำรงคุณสมบัติพิจารณาจากรอบจำหน่ายเป็นหลัก และระบบจะเก็บและสะสมยอดโบนัส รวมทั้งยอดธุรกิจให้ภายในรอบจำหน่ายเท่านั้น สำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่ดำรงคุณสมบัติ และมียอดธุรกิจทีมแข็งคงเหลือไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของแต่ละตำแหน่งตามกำหนด ระบบจะทำการ ยกยอดคงเหลือไปให้ในรอบจำหน่ายถัดไป

หมายเหตุ

1. กรณีที่ท่านให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่มิได้ดำรงคุณสมบัติ หรือมิได้ต่ออายุสมาชิก หรือหมดสมาชิกภาพ แต่หากท่านยังคงดำรง คุณสมบัติและมีสมาชิกภาพครบถ้วน ท่านก็จะยังคงได้รับโบนัส D Network Power Plan ทุกประการ

2. กรณีที่ท่านให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่ลาออก หรือหมดสมาชิกภาพ แล้วได้มาทำการสมัครใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรธุรกิจเดิม
หรือองค์กรธุรกิจใหม่ ท่านจะมิได้รับโบนัส D Network Power Plan จากนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่ลาออก หรือหมดสมาชิกภาพ แล้วได้มาทำการสมัครใหม่ในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป

3. กรณีที่ท่านให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ในรหัสที่เป็นโมฆะ หรือในรหัสที่ถูกเพิกถอนสมาชิกภาพ ท่านจะมิได้รับโบนัส D Network Power Plan ใดๆ จากรหัสดังกล่าว