ความหมายของคำเฉพาะและการตีความในธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค


 1. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค คือ บุคคลผู้ตกลงเป็นผู้จำหน่ายอิสระที่ได้ยื่นใบสมัครเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. การสปอนเซอร์ คือ การเปิดโอกาสทางธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับบุคคลอื่น จนบุคคลนั้นสมัครเข้าเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
 3. ผู้สปอนเซอร์ คือ นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่เปิดโอกาสทางธุรกิจดีเน็ทเวิร์คแก่ท่าน จนท่านสมัครเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และมีชื่อปรากฎในใบสมัครเป็น นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
 4. อัพไลน์ คือ นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่อยู่ติดกับท่านในระดับบน และมีชื่อปรากฎในใบสมัครเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
 5. การสมัครร่วม หมายถึง การที่สามี และภรรยา มีชื่ออยู่ในใบสมัครร่วมกัน โดยที่บุคคลหนึ่งดำรงสถานภาพเป็นผู้สมัครหลัก ส่วนอีกบุคคลหนึ่ง ดำรงสถานภาพเป็นผู้สมัครร่วม ทั้งนี้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับให้บริษัทฯ โอนผลตอบแทน ต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครหลัก
 6. การสมัครร่วมที่ผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมมิได้เป็นสามีภรรยากัน ถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและ ดำเนินการแก้ไข บริษัทฯ กำหนดให้สามีภรรยาเท่านั้นที่ถือว่าเป็นบุคคลเดียวกันตามกฎหมาย และสามารถสมัครโดยใช้รหัสเดียวกันได้
 7. กรณีสามีและภรรยาได้รับการสปอนเซอร์คนละรหัส บริษัทฯ พิจารณาให้รหัสที่สมัครก่อนเป็นรหัสที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินการขอเพิ่มชื่อผู้ สมัครร่วมได้ทันที ส่วนรหัสที่สมัครภายหลังถือเป็นโมฆะ และผู้ที่ให้การสปอนเซอร์รหัสที่เป็นโมฆะ จะมิได้รับผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากรหัสที่เป็นโมฆะนั้น
 8. การสมัครร่วมที่เนื่องมาจากนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค 2 รหัสแต่งงานกัน บริษัทฯ จะถือว่ารหัสที่ท่านสมัครร่วมกันเป็นธุรกิจหลัก และท่านสามารถขยาย ธุรกิจได้ตามปกติ ส่วนอีกรหัสที่เหลือเป็นธุรกิจรองซึ่งท่านยังคงสามารถดำรงคุณสมบัติเพื่อรับผลตอบแทนเท่านั้น ทั้งนี้ท่านไม่สามารถให้การสปอนเซอร์ใน รหัสที่เป็นธุรกิจรองอีกต่อไป
 9. การสมัครในนามนิติบุคคล หมายถึงการที่ผู้สมัครได้สมัครเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คและได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาได้ยื่นขอ เปลี่ยนแปลงเป็นนิติบุคคลโดยต้องนำสำเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีชื่อของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คท่านนั้นถือหุ้นมากกว่า 90% และเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารของนิติบุคคลดังกล่าว มายื่นเพื่อขออนุมัติต่อบริษัทฯ
 10. พีวี (PV : Point Value) คือ คะแนนที่ใช้กำหนดสำหรับการคำนวณโบนัสหรือผลตอบแทนต่างๆ ของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
 11. ยอดธุรกิจส่วนตัว คือ ยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้รหัสประจำตัวของตนเอง
 12. ยอดธุรกิจทีมแข็ง คือ ยอดรวมคะแนนของกลุ่มธุรกิจด้านที่มากกว่า
 13. ยอดธุรกิจทีมอ่อน คือ ยอดรวมคะแนนของกลุ่มธุรกิจด้านที่น้อยกว่า
 14. โบนัสส่วนตัว คือ ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้กับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คโดยคำนวณจากร้อยละ 20 ของยอดธุรกิจส่วนตัวหลังจาก ดำรงตำแหน่ง DPQ1 ขึ้นไป เช่น นาย ก มียอดธุรกิจส่วนตัวในรอบจำหน่ายแรกของการเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค 2,500 คะแนน จะได้รับโบนัสส่วนตัว เท่ากับ 500 x 20% = 100 บาท (2,000 คะแนนแรกเป็นการขึ้นตำแหน่ง DPQ1) หรือ นาย ข หลังจากขึ้นตำแหน่ง DPQ1 มียอดธุรกิจส่วนตัว 1,200 คะแนน จะได้รับโบนัสส่วนตัว เท่ากับ 1,200 x 20% = 600 บาท
 15. โบนัสขยายธุรกิจ คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากร้อยละ 20 ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่คุณเป็นผู้สปอนเซอร์ ก่อนที่นักธุรกิจ ดีเน็ทเวิร์คที่คุณเป็นผู้สปอนเซอร์จะขึ้นตำแหน่ง DPQ1
 16. โบนัสขยายองค์กร คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากร้อยละ 2 ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตามลำดับชั้นที่คุณเป็นผู้สปอนเซอร์ จำนวน 5 ชั้นตามลำดับของการสปอนเซอร์
 17. โบนัสทีมอ่อน คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากร้อยละ 20 ของยอดธุรกิจทีมอ่อน แต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดตามตำแหน่ง
 18. โบนัสทีมแข็ง คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากร้อยละ 10-13 (ตามตำแหน่งของนักธุรกิจดีเน็ทเวิรค์) ของยอดธุรกิจทีมแข็งที่เท่ากับยอดธุรกิจ ทีมอ่อน และไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุดตามตำแหน่ง
 19. โบนัสแมทชิ่งทีมลูก คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโบนัสทีมแข็งของผู้ที่คุณสปอนเซอร์
 20. โบนัสแมทชิ่งทีมหลาน คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโบนัสทีมแข็งของทีมหลาน ซึ่งเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ได้รับการสปอนเซอร์จากนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่คุณสปอนเซอร์
 21. โบนัสแมทชิ่งทีมเหลน คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากสามสิบเปอร์เซ็นต์ของโบนัสทีมแข็งของทีมเหลน ซึ่งเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ได้รับการ สปอนเซอร์จากนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คชั้นหลาน (ชั้นที่ 2) ของคุณ
 22. โบนัสแมทชิ่งทีมโหลน คือ คือ ผลตอบแทนที่คำนวณจากสามสิบเปอร์เซ็นต์ของโบนัสทีมแข็งของทีมเหลน ซึ่งเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ได้รับการ สปอนเซอร์จากนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คชั้นเหลน (ชั้นที่ 3) ของคุณ
 23. ยอดคำนวณโบนัสสูงสุด คือ ยอดคะแนนธุรกิจสูงสุดที่นำมาคำนวณโบนัสทีมแข็ง และโบนัสทีมอ่อนของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในตำแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาเป็นยอดต่อเดือนสูงสุด
 24. Pass Up (การเลื่อนระดับชั้น) คือ การเลื่อนสมาชิกนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในองค์กรที่มีคุณสมบัติครบในชั้นถัดไปขึ้นแทนสมาชิกนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ในชั้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบ เพื่อคำนวณรายได้ตามโครงสร้างที่กำหนด ทั้งนี้นับรวมคะแนนของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่มีคุณสมบัติไม่ครบสะสมรวมไปจนถึง นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่มีคุณสมบัติครบจึงถือเป็นหนึ่งระดับชั้นตามโครงสร้าง
 25. เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค เป็นความภาคภูมิใจและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ จะมอบให้กับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ดำรงคุณสมบัติและได้ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรธุรกิจดีเน็ทเวิร์คโดยรวม ทั้งนี้บริษัทจะประกาศ เกียรติรางวัลแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในนามผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม(ถ้ามี) ตามเอกสารในใบสมัครเป็นนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเท่านั้น